ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, transport en facturatie uitgaande van J&P Trade bvba (verder 2beIT genoemd) en op alle overeenkomsten tussen enerzijds 2beIT en anderzijds de klant, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij en slechts voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen.


1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

J&P Trade BVBA hierna “2beIT” genoemd. Brasschaatsebaan 63 – 2970 Schilde – BTW BE 0866.734.986 – Tel: 03/233 89 08 – E-mail: 2beit@2beIT.be


2. COMMUNICATIE FACTURATIE EN CONTACT

2.1 Alle communicatie met de klant (zowel bestelling, verlenging, facturatie als informatie) verloopt via het e-mailadres waarmee de klant zich heeft aangemeld bij het bestellen. Het is daarom ERG BELANGRIJK en de klant zijn verantwoordelijkheid dat hij een eventuele wijziging van dit e-mailadres onmiddellijk meldt aan 2beIT@2beIT.be. De klant begrijpt dat bij nalatigheid dit ernstige gevolgen kan hebben en bij verlengingen zelfs kan leiden tot het verlies van zijn domeinnaam en/of gegevens.
De klant is verantwoordelijk voor het opgeven van zijn gegevens en verklaart in eer en geweten de juistheid ervan.


3. AANBIEDINGEN – OFFERTES

3.1 De offertes en bestekken van 2beIT zijn indicatief en worden opgesteld op basis van de door de klant gegeven aanwijzingen. Iedere wijziging hieraan kan een prijsherziening met zich meebrengen.
3.2 Alle aanbiedingen en offertes van 2beIT gelden slechts ten titel van inlichting en binden 2beIT niet. Offertes leiden pas tot een overeenkomst wanneer ze na aanvaarding door de koper per mail of schriftelijk door beide partijen worden bevestigd.
3.3 Offertes of bestekken zijn 1 maand geldig en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


4. BESTELLINGEN

4.1. Bestellingen zijn bindend voor de opdrachtgever vanaf de ondertekening van de bestelbon of de bevestiging van de offerte of een goedkeuring per e-mail. 2beIT is gerechtigd een voorschot te vragen van 35 % op de volledige prijs van de bestelling.
4.2. Bij annulering door de opdrachtgever van de bestellingen, zal 2beIT gerechtigd zijn op een schadevergoeding van 35 % op de totale offerteprijs, met een minimum van 250,- EUR, vermeerderd met een vergoeding voor de door 2beIT reeds in uitvoering te distribueren.
4.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 2beIT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


5. BETALING

5.1 Bestellingen worden steeds vooruit betaald. (tenzij anders vermeld op het factuur of offerte) te Brasschaatsebaan 63, Schilde, contact en zonder korting. Leveringen gebeuren steeds na betaling tenzij anders overeengekomen. Alle klachten omtrent de diensten of de inhoud van de rekeningen, dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren bij aangetekend schrijven. Ze schorsen de betalingsverplichting niet op.
5.2 2beIT behoudt zich het recht voor tijdelijk diensten op te schorten, in te perken of in tijd te verkorten bij niet of laattijdige betaling van aangerekende sommen.
5.3 Bij iedere vertraging in de betaling, na 30 kalenderdagen, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand en een forfaitaire schadevergoeding van


6 PRIJZEN

6.1 De prijzen van 2beIT zijn gebaseerd op de op het ogenblik van de aanbieding/offerte geldende waarden van lonen en materialen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten, heffingen en belastingen.
6.2 2beIT behoudt zich het recht voor om de prijzen te verhogen indien één of meer van voorgaande prijselementen verhogen.


7. ALGEMENE AANSPRAKENLIJKHEID

7.1 Onder geen enkele omstandigheid kan 2beIT aansprakelijk gesteld worden voor de directe of indirecte schade door onderbrekingen, vertragingen, storingen, gegevensverlies of enig welke andere probleemsituatie die zou ontstaan ten gevolge van het gebruik van de door haar geleverde producten en diensten. Meer in het bijzonder kan 2beIT niet aansprakelijk gesteld worden voor algemene kostenverhogingen, winstderving, verlies van klanten of waardevermindering van vermogensbestanddelen (niet-limitatieve opsomming) die zich bij de Klant zouden kunnen voordoen. 7.2 Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt 2beIT geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten. 7.3 2beIT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. 2beIT is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
AANSPRAKENLIJKHEIDSBEPERKING IT INTERVENTIE EN HERSTELDIENST
7.4 2beIT zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade welke verband houdt met het gebruik van de door haar geleverde producten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade welke niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een fout van 2beIT, zoals, doch niet beperkt tot, communicatiekosten, inkomstenverlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de klant of door derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn gegevens en dient zelf een backup te hebben gemaakt voordat 2beIT begint aan de interventie. Onder geen voorwaarde is 2beIT aansprakelijk voor het verlies van gegevens en data van de klant. 2beIT is niet verantwoordelijk voor de keuze en de geschiktheid van de apparatuur en/of software om de beoogde resultaten te bekomen. Bij installaties of prestaties door 2beIT i.v.m. internet, kan 2beIT in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van internet, noch voor “hacking”, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de website(s) van de klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering, kwaliteit van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn, e.d. Kosten aangerekend door derden, kunnen op geen enkele manier op 2beIT verhaald worden tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord.
HOSTINGDIENSTEN EN DOMEINNAAM
7.5 Voor de hosting en registratie van domeinnamen werkt 2beIT samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in algemene voorwaarden van deze hostingpartner. Deze voorwaarden kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt 2beIT de klant een kopie van de actuele versie van de algemene voorwaarden. De hostingdiensten worden door 2beIT aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij 2beIT en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 1 maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan 2beIT over te maken per aangetekende brief of 2 maand voor de ingang van de nieuwe termijn per e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van 2beIT . Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn. 2beIT is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud. Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met 2beIT wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door 2beIT van backups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn hosting-account. 2beIT kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door 2beIT eventueel backups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.


8. OVERIGE

8.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomst, zullen uitsluitend aan het oordeel van de rechtbanken bevoegd van de plaats waar de maatschappelijke zetel van 2beIT gevestigd is, onderworpen worden. 8.3 Het Belgische recht is van toepassing op de rechtsverhouding en de uitvoering van de overeenkomst tussen de partijen. 8.4 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel. 8.5 De huidige verkoopvoorwaarden zijn formeel en uitdrukkelijk door de klanten aanvaard. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen zal de klant zelf zorg dragen voor installatie van de producten. Ingeval van installatie door 2beIT zal de klant alle voor de uitvoering van de prestaties nodige faciliteiten (zoals o.m. vrije toegang tot de producten en de daarmee verbonden producten, documentatie voor het stellen van de diagnose, elektrische stroom, telefoon, aanwezigheid van een de klant of een door de klant aangeduid persoon die de producten persoonlijk gebruikt en op de hoogte is van de noden, …) ter beschikking stellen. Installatie die niet kan doorgaan omwille van het ontbreken van voornoemde faciliteiten, zal door 2beIT afzonderlijk gefactureerd worden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, transport en facturatie uitgaande van J&P Trade bvba (verder 2beIT genoemd) en op alle overeenkomsten tussen enerzijds 2beIT en anderzijds de klant, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij en slechts voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen.


1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

J&P Trade BVBA hierna “2beIT” genoemd. Brasschaatsebaan 63 – 2970 Schilde – BTW BE 0866.734.986 – Tel: 03/233 89 08 – E-mail: 2beit@2beIT.be


2. COMMUNICATIE FACTURATIE EN CONTACT

2.1 Alle communicatie met de klant (zowel bestelling, verlenging, facturatie als informatie) verloopt via het e-mailadres waarmee de klant zich heeft aangemeld bij het bestellen. Het is daarom ERG BELANGRIJK en de klant zijn verantwoordelijkheid dat hij een eventuele wijziging van dit e-mailadres onmiddellijk meldt aan 2beIT@2beIT.be. De klant begrijpt dat bij nalatigheid dit ernstige gevolgen kan hebben en bij verlengingen zelfs kan leiden tot het verlies van zijn domeinnaam en/of gegevens.
De klant is verantwoordelijk voor het opgeven van zijn gegevens en verklaart in eer en geweten de juistheid ervan.


3. AANBIEDINGEN – OFFERTES

3.1 De offertes en bestekken van 2beIT zijn indicatief en worden opgesteld op basis van de door de klant gegeven aanwijzingen. Iedere wijziging hieraan kan een prijsherziening met zich meebrengen.
3.2 Alle aanbiedingen en offertes van 2beIT gelden slechts ten titel van inlichting en binden 2beIT niet. Offertes leiden pas tot een overeenkomst wanneer ze na aanvaarding door de koper per mail of schriftelijk door beide partijen worden bevestigd.
3.3 Offertes of bestekken zijn 1 maand geldig en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


4. BESTELLINGEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1. Bestellingen zijn bindend voor de opdrachtgever vanaf de ondertekening van de bestelbon of de bevestiging van de offerte of een goedkeuring per e-mail. 2beIT is gerechtigd een voorschot te vragen van 40 % op de volledige prijs van de bestelling. 4.2 2beIT stuurt na de aanvang van de werken een maandelijks factuur voor de gedane diensten. De voorschotten zijn steeds op basis van het totaal overeengekomen prijs.
Voor aanvang wordt bedoeld dat de opdracht gestart wordt nadat de gelden ontvangen zijn van het eerste factuur. Eerder kan de opdracht opgeschort blijven voor de start van de opdracht. Dit bepaald uiteraard ook de eventuele opleveringsdatum.
Ter beschikking stellen van een opdracht is dat de klant toegang heeft op de uitgewerkte versie van de ontwerpen die daarvoor akkoord werden verklaard door de opdrachtgever. De uitwerking van de opdracht wordt op een locatie gezet van 2beIT. Hierna wordt er geacht de verdere aanvulling van de website uit te voeren zoals content. 4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 2beIT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 4.4 Indien een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan en 2beIT andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is 2beIT bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk zijn werkzaamheden te staken, zonder dat betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken. 4.5 Bij te late betaling behoudt 2beIT zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren. 4.6 Eindfactuur wordt steeds opgemaakt wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met het resultaat. Na akkoord wordt de opdracht online gezet op de desbetreffende domeinnaam.


7. ALGEMENE AANSPRAKENLIJKHEID>

7.1 De opdrachtgever vrijwaart 2beIT voor elk beroep van derden betreffende de werken, documenten, informatie of elementen die zijn geleverd ter uitvoering van de opdracht door 2beIT.
7.2 2beIT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelde, behoudens ingeval van bedrog. 2beIT zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van 2beIT of een aangestelde.
7.3 Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt 2beIT geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
7.4 2BEIT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. 2BEIT is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING WEBSITE EN WEBHOSTING
7.10 Wijziging of aanpassing van de Software – Webapplicatie – Website door de Opdrachtgever of door derden is toegestaan. De opdrachtgever ontslaat 2BEIT hierdoor uitdrukkelijk van elke verantwoordelijkheid tot schadevergoeding, zowel aan de opdrachtgever als aan derden.
7.11 2BEIT is niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever of derden ten aanzien van inbreuk op octrooien, auteursrechten, gedeponeerde modellen of andere intellectuele eigendomsrechten en in het bijzonder is 2BEIT niet aansprakelijk tegenover Opdrachtgever voor een inbreuk als gevolg van de omstandigheid dat de Opdrachtgever de Software – Website – Webapplicatie anders dan in overeenstemming met deze voorwaarden heeft gebruikt.
7.12 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. 2BEIT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
7.13 Voor de hosting en registratie van domeinnamen werkt 2beIT samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in algemene voorwaarden van deze hostingpartner. Deze voorwaarden kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt 2beIT de klant een kopie van de actuele versie van de algemene voorwaarden. 7.14 De hostingdiensten worden door 2beIT aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij 2beIT en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 1 maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan 2beIT over te maken per aangetekende brief of 2 maand voor de ingang van de nieuwe termijn per e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van 2beIT . Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn. 7.15 2beIT is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud. 7.16 Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met 2beIT wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door 2beIT van backups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn hosting-account. 2beIT kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door 2beIT eventueel backups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.


8. OVERIGE

8.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomst, zullen uitsluitend aan het oordeel van de rechtbanken bevoegd van de plaats waar de maatschappelijke zetel van 2beIT gevestigd is, onderworpen worden.
8.3 Het Belgische recht is van toepassing op de rechtsverhouding en de uitvoering van de overeenkomst tussen de partijen.
8.4 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
8.5 De huidige verkoopvoorwaarden zijn formeel en uitdrukkelijk door de klanten aanvaard.
8.6 Webdesigndiensten is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Webdesigndiensten zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.
8.7 Na oplevering van de website wordt deze enkel indien de klant heeft getekend voor een onderhoudspakket onderhouden, beveiligd, up-to-date gebracht.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, transport en facturatie uitgaande van J&P Trade bvba (verder 2beIT genoemd) en op alle overeenkomsten tussen enerzijds 2beIT en anderzijds de klant, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij en slechts voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen.


1. VOORWAARDEN ONDERHOUD

1.1 Het onderhoudscontract geldt voor één website met één domeinnaam en één ‘www’ of ander subdomein, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2 U kunt enkelen een onderhoudscontract afsluiten indien de hosting en domeinnaam in ons beheer is. Dit domeinnaam blijft eigendom van de klant.
1.3 Onderhoud geld enkel op het CMS platform (Joomla, Drupal of WordPress) en op de plugins die officieel zijn aangekocht met licentie of gratis zijn. Bij het uitvallen van deze plugins of extensies doordat de bouwer geen support en updates meer geeft kunnen wij ook geen onderhoud hierop verlenen.
1.4 “Eigen” geschreven code in de website hoort niet bij het onderhoud en rekenen wij aan als uurloon indien er support hierop moet worden verleend.
1.5 Wanneer de website, waarvoor het onderhoudscontract geldig is, vervangen wordt door een andere website of wijzigingen in de structuur, het design of de algemene werking van de website, zal het onderhoudscontract herzien worden. Wanneer bij herziening blijkt dat het huidige onderhoudscontract niet meer voldoet aan de eisen, zal het huidige onderhoudscontract ongeldig worden, en zal er een nieuw onderhoudscontract opgesteld worden.
1.6 J&P Trade zal uitgebreide maatregelen uitvoeren om de website en de gegevens van gebruikers te beschermen maar kan desondanks geen 100 % garantie afgeven. Indien zij constateert dat de website gehackt is zal J&P Trade deze opschonen en weer terug online zetten indien mogelijk.
1.7 Wijziging of aanpassing van de Software – Webapplicatie – Website door de opdrachtgever of door derden is niet toegestaan. De opdrachtgever ontslaat J&P TRADE hierdoor uitdrukkelijk van elke verantwoordelijkheid tot schadevergoeding, zowel aan de opdrachtgever als aan derden.


2. BESTELLING

2.1. Bestellingen zijn bindend voor de opdrachtgever vanaf de ondertekening van dit onderhoudscontract of de bevestiging en goedkeuring per e-mail.
2.2. Bij annulering door de opdrachtgever van de bestellingen, zal J&P TRADE gerechtigd zijn op een schadevergoeding van 50% van het jaarlijks factuurbedrag, vermeerderd met een vergoeding voor de door J&P TRADE reeds in uitvoering webapplicatie te distribueren, waaronder onder andere doch niet uitsluitend wordt verstaan via een online service of op het internet of per e-mail. De opdrachtgever ontslaat J&P TRADE hierdoor uitdrukkelijk van elke verantwoordelijkheid tot schadevergoeding aan derden.


3. WERKUREN ONDERSTEUNING

3.1 De 0,5 uur CMS ondersteuning voor “bug-fixes”, cleaning en updates van de website word per maand overgedragen tot 6 maanden indien deze niet zijn gebruikt / nodig geweest. Na 6 maand vervallen de uren en begint het 0,5 uur opnieuw. Dit geldt ook voor de werkuren van een TOTAL-Care-Package: Hulp bij het wijziging en veranderingen van tekst, foto’s en tabellen aan een pagina van de website, na 6 maanden vervallen de uren en begint het 1ste werkuur opnieuw.
3.2 Onderhoud en / of aanpassingen aan de website dat onder één van onze CARE-PACKAGE vallen worden altijd bij ons op kantoor of door een externe partner uitgevoerd. Wij komen daarvoor nooit “ter plaatse” bij de klant of als afspraak bij ons op kantoor. Indien er toch een afspraak wordt gemaakt op verplaatsing of bij ons op kantoor voor het aanpassen van de website worden deze uren gefactureerd aan ons normale tarief.
3.3 Aanpassingen kunnen worden door gemaild naar 2beit@2beit.be Voor advies over het aanleveren van veranderingen op de website kunt u steeds bellen op 03 233 89 08 optie 2. Voor technische vragen en onmiddellijke support kunt u bellen naar 0902 12011: dit valt ook niet onder het onderhoudscontract.
3.4 Indien J&P Trade bvba op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan J&P Trade worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van J&P Trade.


4. BETALINGSVOORWAARDEN

4.1 Betaling van het onderhoud is steeds aan het begin van de maand of begin van het jaar vooraf, na ondertekening van het contract worden voldaan.
4.2 Het onderhoudscontract wordt stilzwijgend met 12 maanden verlengd na afloop van de looptijd conform alle in deze overeenkomst vermelde normale voorwaarden tenzij een van de partijen het onderhoudscontract beëindigt overeenkomstig het gestelde onder artikelen 10 t/m 12. Met de afnamen van een maandelijkse domiciliëring is het onderhoudscontract maandelijks opzegbaar.
4.3 Dit onderhoudscontract kan per jaar worden herzien met bijkomende of veranderende voorwaarden. Iedere wijziging in een onderhoudscontract kan een prijsherziening met zich meebrengen.
4.3 Indien de opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever enkel via een aangetekend schrijven, de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan J&P Trade bvba kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de J&P Trade bvba een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
4.4 Bij te late betaling behoudt J&P Trade bvba zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren.
4.5 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door J&P Trade bvba een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Bovendien zal bij elke niet betaling na een aanmaning, een schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 125,- EUR als dekking van de inningskosten.


5. CONTRACT BEEINDIGEN OF OPZEG TERMIJN

5.1 Het opzegtermijn voor een onderhoudscontract is één maand voor het einde van de jaarlijkse
contractdatum. Indien er is gekozen voor een maandelijkse overschrijving per domiciliëring is het onderhoudscontract maandelijks opzegbaar.
5.2 Beide partijen kunnen het onderhoudscontract beëindigen. De overeenkomst dient schriftelijk te worden opgezegd.
5.3 J&P Trade bvba kan het onderhoudscontract met onmiddellijke ingang beëindigen in de volgende situaties:
5.3.1 Als de klant diensten weigert die op geen enkele wijze de normale werking van de website beïnvloeden en die 2beIT (J&P Trade bvba) nodig acht om een correcte werking van de website te kunnen waarborgen;
5.3.2 Bij misbruik van de website door bijvoorbeeld illegale praktijken ;
6.3.4 Als de klant niet voldoet aan deze voorwaarden of aan de algemene voorwaarden van J&P Trade bvba;
5.3.5 Als onderhoud door een andere partij dan J&P Trade bvba wordt verricht, tenzij dit door J&P Trade bvba uitdrukkelijk is toegestaan.
5.3.6 Indien de klant zich niet houd aan de betalingsvoorwaarden van het contract.
5.3.7 Een onderhoudscontract voor een verouderde websites, waarvan het CMS platform niet meer wordt ondersteund (End-of-Life), kunnen door J&P Trade worden beëindigd.
5.4 Wijziging of aanpassing van de Software – Webapplicatie – Website door de opdrachtgever of door derden is niet toegestaan. De opdrachtgever ontslaat J&P TRADE hierdoor uitdrukkelijk van elke verantwoordelijkheid tot schadevergoeding, zowel aan de opdrachtgever als aan derden.
5.5 In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal J&P Trade alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en J&P Trade geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door J&P Trade tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.


6 AANSPRAKENLIJKHEID

6.1. De opdrachtgever vrijwaart J&P TRADE voor elk beroep van derden betreffende de werken, documenten, informatie of elementen die zijn geleverd ter uitvoering van de opdracht door J&P Trade bvba.
6.2 J&P TRADE is niet aansprakelijk voor vermogensschade en/of immateriële schade en/of gevolgschade. Hieronder wordt onder andere doch niet uitsluitend verstaan de schade als gevolg van verlies van gebruik-tijd, verlies van gegevens, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie ten gevolge van het gebruik van de Software – Website – Webapplicatie tenzij sprake is van opzet dan wel grove nalatigheid aan de kant van J&P Trade. Voor zover J&P TRADE verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding jegens consument op grond van gebreken aan het geleverde, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op het geleverde betrekking heeft. J&P TRADE is in ieder geval nimmer aansprakelijk door een hoger bedrag dan op grond van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
6.3 J&P TRADE is niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever of derden ten aanzien van inbreuk op octrooien, auteursrechten, gedeponeerde modellen of andere intellectuele eigendomsrechten en in het bijzonder is J&P TRADE niet aansprakelijk tegenover Opdrachtgever voor een inbreuk als gevolg van de omstandigheid dat de Opdrachtgever de Software – Website – Webapplicatie anders dan in overeenstemming met deze voorwaarden heeft gebruikt.
6.4 J&P TRADE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. J&P TRADE is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
6.5 J&P TRADE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade die ontstaat door niet of gebrekkig functioneren van de website.
6.6 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is J&P Trade slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van J&P Trade voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
6.7 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. J&P Trade kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
6.8 J&P Trade is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld betreffende webhosting.
6.9 J&P Trade aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer J&P Trade als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.


7. RECHTBANK

7.1 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomst, zullen uitsluitend aan het oordeel van de rechtbanken bevoegd van de
plaats waar de maatschappelijke zetel van J&P TRADE gevestigd is, onderworpen worden.
7.2 Het Belgische recht is van toepassing op de rechtsverhouding en de uitvoering van de overeenkomst tussen de partijen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, transport en facturatie uitgaande van J&P Trade bvba (verder 2beIT genoemd) en op alle overeenkomsten tussen enerzijds 2beIT en anderzijds de klant, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij en slechts voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen.


1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

J&P Trade BVBA hierna “2beIT” genoemd. Brasschaatsebaan 63 – 2970 Schilde – BTW BE 0866.734.986 – Tel: 03/233 89 08 – E-mail: 2beit@2beIT.be


2. COMMUNICATIE FACTURATIE EN CONTACT

2.1 Alle communicatie met de klant (zowel bestelling, verlenging, facturatie als informatie) verloopt via het e-mailadres waarmee de klant zich heeft aangemeld bij het bestellen. Het is daarom ERG BELANGRIJK en de klant zijn verantwoordelijkheid dat hij een eventuele wijziging van dit e-mailadres onmiddellijk meldt aan 2beIT@2beIT.be. De klant begrijpt dat bij nalatigheid dit ernstige gevolgen kan hebben en bij verlengingen zelfs kan leiden tot het verlies van zijn domeinnaam en/of gegevens.
De klant is verantwoordelijk voor het opgeven van zijn gegevens en verklaart in eer en geweten de juistheid ervan.


5. BETALING

5.1 De facturen zijn betaalbaar te Brasschaatsebaan 63, Schilde, contact en zonder korting. Alle klachten omtrent de diensten of de inhoud van de rekeningen, dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren bij aangetekend schrijven. Ze schorsen de betalingsverplichting niet op.
5.2 2beIT behoudt zich het recht voor tijdelijk diensten op te schorten, in te perken of in tijd te verkorten bij niet of laattijdige betaling van aangerekende sommen.
5.3 Bij iedere vertraging in de betaling, na 30 kalenderdagen, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand en een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 50 euro. In deze vergoeding zijn protest en gerechtskosten niet inbegrepen. Deze kosten zijn eveneens ten laste van de schuldenaar.


6 PRIJZEN

6.1 De prijzen van 2beIT zijn gebaseerd op de op het ogenblik van de aanbieding/offerte geldende waarden van lonen en materialen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten, heffingen en belastingen.
6.2 2beIT behoudt zich het recht voor om de prijzen te verhogen indien één of meer van voorgaande prijselementen verhogen.


7. ALGEMENE AANSPRAKENLIJKHEID

7.1 De opdrachtgever vrijwaart 2beIT voor elk beroep van derden betreffende de werken, documenten, informatie of elementen die zijn geleverd ter uitvoering van de opdracht door 2beIT.
7.2 2beIT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelde, behoudens ingeval van bedrog. 2beIT zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van 2beIT of een aangestelde.
7.3 Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt 2beIT geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
7.4 2BEIT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. 2BEIT is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
AANSPRAKENLIJKHEIDSBEPERKING IT INTERVENTIE EN HERSTELDIENST
7.5 2beIT zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade welke verband houdt met het gebruik van de door haar geleverde producten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade welke niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een fout van 2beIT, zoals, doch niet beperkt tot, communicatiekosten, inkomstenverlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de klant of door derden.
7.6 De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn gegevens en dient zelf een backup te hebben gemaakt voordat 2beIT begint aan de interventie. Onder geen voorwaarde is 2beIT aansprakelijk voor het verlies van gegevens en data.
7.7 2beIT is niet verantwoordelijk voor de keuze en de geschiktheid van de apparatuur en/of software om de beoogde resultaten te bekomen.
7.8 Bij installaties of prestaties door 2beIT i.v.m. internet, kan 2beIT in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van internet, noch voor “hacking”, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de website(s) van de klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering, kwaliteit van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn, e.d.
7.9 Kosten aangerekend door derden, kunnen op geen enkele manier op 2beIT verhaald worden tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord.


8. OVERIGE

8.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomst, zullen uitsluitend aan het oordeel van de rechtbanken bevoegd van de plaats waar de maatschappelijke zetel van 2beIT gevestigd is, onderworpen worden.
8.3 Het Belgische recht is van toepassing op de rechtsverhouding en de uitvoering van de overeenkomst tussen de partijen.
8.4 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
8.5 De huidige verkoopvoorwaarden zijn formeel en uitdrukkelijk door de klanten aanvaard.

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen zal de klant zelf zorg dragen voor installatie van de producten. Ingeval van installatie door 2beIT zal de klant alle voor de uitvoering van de prestaties nodige faciliteiten (zoals o.m. vrije toegang tot de producten en de daarmee verbonden producten, documentatie voor het stellen van de diagnose, elektrische stroom, telefoon, aanwezigheid van een de klant of een door de klant aangeduid persoon die de producten persoonlijk gebruikt en op de hoogte is van de noden, …) ter beschikking stellen. Installatie die niet kan doorgaan omwille van het ontbreken van voornoemde faciliteiten, zal door 2beIT afzonderlijk gefactureerd worden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, transport en facturatie uitgaande van J&P Trade bvba (verder 2beIT genoemd) en op alle overeenkomsten tussen enerzijds 2beIT en anderzijds de klant, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij en slechts voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

Identificatie van de verkoper
J&P Trade BVBA hierna “2beIT” genoemd. Brasschaatsebaan 63 – 2970 Schilde – BTW BE 0866.734.986 – Tel: 03/233 89 08 – E-mail: 2beit@2beIT.be

Communicatie                                             
Alle communicatie met de klant (zowel bestelling, verlenging, facturatie als informatie) verloopt via het e-mailadres waarmee de klant zich heeft aangemeld bij het bestellen. Het is daarom ERG BELANGRIJK en de klant zijn verantwoordelijkheid dat hij een eventuele wijziging van dit e-mailadres onmiddellijk meldt aan 2beIT@2beIT.be. De klant begrijpt dat bij nalatigheid dit ernstige gevolgen kan hebben en bij verlengingen zelfs kan leiden tot het verlies van zijn domeinnaam en/of gegevens. De klant is verantwoordelijk voor het opgeven van zijn gegevens en verklaart in eer en geweten de juistheid ervan.

Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor 2beIT een handelsnaam van J&P Trade bvba®. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn algemene voorwaarden. Getekende offerte Om betwistingen te vermijden, starten de werkzaamheden pas zodra 2beIT de door de opdrachtgever getekende bestelbon, die deel uitmaakt van de door 2beIT opgestelde offerte, mail of brief in zijn bezit kreeg. Alle prijzen zijn exclusief btw. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Correctieronde
De opdrachtgever heeft recht op één ronde voor herziening en/of correctie van elke tekst. Bijkomende correcties worden beschouwd als auteurscorrecties en extra aangerekend tegen de in de offerte vermelde prijs per uur. Als auteurscorrecties worden ook beschouwd alle fundamentele wijzigingen aan inhoud en stijl ten opzichte van de originele briefing, tenzij expliciet anders in de offerte werd overeengekomen.

Overdracht van intellectuele rechten 
2beIT® behoudt het eigendom van alle opgeleverde teksten tot de factuur volledig door de opdrachtgever is betaald. Op dat moment draagt 2beIT® de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op het afgeleverde product over aan de opdrachtgever. Die is geen extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik, ook niet door derden, in hetzelfde medium of andere media.

Vrijwaring door de opdrachtgever 
De opdrachtgever heeft de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden, en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart 2beIT tegen elke aansprakelijkheid, ook tegen aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

Betaling  
2beIT is gerechtigd een voorschot te vragen van 30 % op de volledige prijs van de bestelling. Het voorschot is steeds op basis van het totaal overeengekomen prijs. Voor aanvang wordt bedoeld dat de opdracht gestart wordt nadat de gelden ontvangen zijn van het eerste factuur. 2beIT factureert bij oplevering van de finale tekstversie. Als de correctieronde echter langer op zich laat wachten dan 15 dagen, door verzuim van de opdrachtgever, heeft 2beIT het recht om het volledige bedrag te factureren alvorens de correctieronde plaatsvond. Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, heeft 2beIT het recht om een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties. 2beIT heeft het recht om iedere deellevering (levering van onderdelen van een samengestelde opdracht) afzonderlijk te factureren. Elke factuur wordt als door de klant aanvaard beschouwd, indien die niet binnen acht dagen na verzending schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent. Klachten zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt. Alle facturen zijn betaalbaar tot 15 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting.

Schadevergoeding en verwijlintresten 
Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van 150 EUR. Bovendien zullen interesten van 1% per maand worden aangerekend. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke interesten en kosten.

Wijziging van de opdracht 
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan 2beIT de uitvoering van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Verzuim van de opdrachtgever Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door 2beIT het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de al gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en dit onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

Rechtbank van Antwerpen
De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. Deze algemene voorwaarden zijn geldig sinds 1 juli 2010

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, transport en facturatie uitgaande van J&P Trade bvba (verder 2beIT genoemd) en op alle overeenkomsten tussen enerzijds 2beIT en anderzijds de klant, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij en slechts voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

Identificatie van de verkoper
J&P Trade BVBA hierna “2beIT” genoemd. Brasschaatsebaan 63 – 2970 Schilde – BTW BE 0866.734.986 – Tel: 03/233 89 08 – E-mail: 2beit@2beIT.be

Communicatie
Alle communicatie met de klant (zowel bestelling, verlenging, facturatie als informatie) verloopt via het e-mailadres waarmee de klant zich heeft aangemeld bij het bestellen. Het is daarom ERG BELANGRIJK en de klant zijn verantwoordelijkheid dat hij een eventuele wijziging van dit e-mailadres onmiddellijk meldt aan 2beIT@2beIT.be. De klant begrijpt dat bij nalatigheid dit ernstige gevolgen kan hebben en bij verlengingen zelfs kan leiden tot het verlies van zijn domeinnaam en/of gegevens. De klant is verantwoordelijk voor het opgeven van zijn gegevens en verklaart in eer en geweten de juistheid ervan.

Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor 2beIT een handelsnaam van J&P Trade bvba®. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn algemene voorwaarden. Getekende offerte Om betwistingen te vermijden, starten de werkzaamheden pas zodra 2beIT de door de opdrachtgever getekende bestelbon, die deel uitmaakt van de door 2beIT opgestelde offerte, per mail of brief in zijn bezit kreeg. Alle prijzen zijn exclusief btw. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Kwaliteitsgarantie copywriter 
Indien de schrijfopdracht door een copywriter wordt gedaan wordt elke afgeleverde tekst bewerkt door drie copywriters: de aan het project toegewezen tekstschrijver, de kwaliteitsbewaker die controleert of de tekst inhoudelijk voldoet, en de eindredacteur die taalkundig checkt.

correctieronde 
De opdrachtgever heeft recht op één ronde voor herziening en/of correctie van elke tekst en grafische vormgeving. Bijkomende correcties worden beschouwd als auteurscorrecties en extra aangerekend tegen de in de offerte vermelde uurprijs. Als auteurscorrecties worden ook beschouwd alle fundamentele wijzigingen aan inhoud en stijl ten opzichte van de originele briefing, tenzij expliciet anders in de offerte werd overeengekomen.

Overdracht van intellectuele rechten 
2beIT® behoudt het eigendom van alle opgeleverde teksten en ontwerp tot de factuur volledig door de opdrachtgever is betaald. Op dat moment draagt 2beIT® de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op het afgeleverde product over aan de opdrachtgever. Die is geen extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik, ook niet door derden, in hetzelfde medium of andere media.

Goed voor druk
Het overmaken door de opdrachtgever van een gedagtekend en ondertekend “goed voor druk” ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. Het “goed voor druk” blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

Wederzijdse vertrouwelijkheid 
2beIT verplicht zich tot geheimhouding van de opdrachtgever tegenover derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk kennis wordt genomen. 2beIT neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van 2beIT aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of offerte van 2beIT van, dan wel zijn rapportering ter beschikking stellen.

Vrijwaring door de opdrachtgever 
De opdrachtgever heeft de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden, en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. 2beIT is niet verantwoordelijk voor spelfouten. De opdrachtgever vrijwaart 2beIT tegen elke aansprakelijkheid, ook tegen aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

Betaling  
Bestellingen zijn bindend voor de opdrachtgever vanaf de ondertekening van de bestelbon of de bevestiging van de offerte of een goedkeuring per e-mail. 2beIT is gerechtigd een voorschot te vragen van 40 % op de volledige prijs van de bestelling. 2beIT stuurt na de aanvang van de werken een maandelijks factuur voor de gedane diensten. De voorschotten zijn steeds op basis van het totaal overeengekomen prijs. Voor aanvang wordt bedoeld dat de opdracht gestart wordt nadat de gelden ontvangen zijn van het eerste factuur. Eerder kan de opdracht opgeschort blijven voor de start van de opdracht. Dit bepaald uiteraard ook de eventuele opleveringsdatum. Ter beschikking stellen van een opdracht is dat de klant toegang heeft op de uitgewerkte versie van de ontwerpen die daarvoor akkoord werden verklaard door de opdrachtgever. Elke factuur wordt als door de klant aanvaard beschouwd, indien die niet binnen acht dagen na verzending schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent. Klachten zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt. Alle facturen zijn betaalbaar tot 15 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting.

Schadevergoeding en verwijlintresten 
Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van 150 EUR. Bovendien zullen interesten van 1% per maand worden aangerekend. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke interesten en kosten.

Wijziging van de opdracht 
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan 2beIT de uitvoering van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Verzuim van de opdrachtgever Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door 2beIT het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de al gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en dit onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

Rechtbank van Antwerpen
De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. Deze algemene voorwaarden zijn geldig sinds 1 juli 2010

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, transport en facturatie uitgaande van J&P Trade bvba (verder 2beIT genoemd) en op alle overeenkomsten tussen enerzijds 2beIT en anderzijds de klant, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij en slechts voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

Identificatie van de verkoper
J&P Trade BVBA hierna “2beIT” genoemd. Brasschaatsebaan 63 – 2970 Schilde – BTW BE 0866.734.986 – Tel: 03/233 89 08 – E-mail: 2beit@2beIT.be

Communicatie
Alle communicatie met de klant (zowel bestelling, verlenging, facturatie als informatie) verloopt via het e-mailadres waarmee de klant zich heeft aangemeld bij het bestellen. Het is daarom ERG BELANGRIJK en de klant zijn verantwoordelijkheid dat hij een eventuele wijziging van dit e-mailadres onmiddellijk meldt aan 2beIT@2beIT.be. De klant begrijpt dat bij nalatigheid dit ernstige gevolgen kan hebben en bij verlengingen zelfs kan leiden tot het verlies van zijn domeinnaam en/of gegevens. De klant is verantwoordelijk voor het opgeven van zijn gegevens en verklaart in eer en geweten de juistheid ervan.

Aanbiedingen – offertes
De offertes en bestekken van 2beIT zijn indicatief en worden opgesteld op basis van de door de klant gegeven aanwijzingen. Iedere wijziging hieraan kan een prijsherziening met zich meebrengen. Alle aanbiedingen en offertes van 2beIT gelden slechts ten titel van inlichting en binden 2beIT niet. Offertes leiden pas tot een overeenkomst wanneer ze na aanvaarding door de koper per mail of schriftelijk door beide partijen worden bevestigd. Offertes of bestekken zijn 1 maand geldig en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Betaling
Bestellingen zijn bindend voor de opdrachtgever vanaf de ondertekening van de bestelbon of de bevestiging van de offerte of een goedkeuring per e-mail. 2beIT is gerechtigd een voorschot te vragen van 30 % op de volledige prijs van de bestelling. 2beIT stuurt na de aanvang van de werken een maandelijks factuur voor de gedane diensten. De voorschotten zijn steeds op basis van het totaal overeengekomen prijs. Voor aanvang wordt bedoeld dat de opdracht gestart wordt nadat de gelden ontvangen zijn van het eerste factuur. Eerder kan de opdracht opgeschort blijven voor de start van de opdracht. Dit bepaald uiteraard ook de eventuele opleveringsdatum. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 2beIT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan en 2beIT andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is 2beIT bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk zijn werkzaamheden te staken, zonder dat betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken. Bij te late betaling behoudt 2beIT zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren. Eindfactuur wordt steeds opgemaakt wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met het resultaat. Na akkoord wordt de opdracht online gezet op de desbetreffende domeinnaam.

Algemene aansprakelijkheid
2beIT zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van 2beIT of een aangestelde. 2beIT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. 2beIT is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. 2beIT is niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever of derden ten aanzien van inbreuk op octrooien, auteursrechten, gedeponeerde modellen of andere intellectuele eigendomsrechten en in het bijzonder is

Webhosting
Voor de hosting en registratie van domeinnamen werkt 2beIT samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in algemene voorwaarden van deze hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt 2beIT de klant een kopie van de actuele versie van de algemene voorwaarden. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij 2beIT en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 2 maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan 2beIT over te maken per aangetekende brief of 2 maand voor de ingang van de nieuwe termijn per e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van 2beIT . Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn. 2beIT is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud. Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met 2beIT wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door 2beIT van backups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn hosting-account. 2beIT kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door 2beIT eventueel backups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.

Overige  
Na oplevering van de website wordt deze enkel indien de klant heeft getekend voor een onderhoudspakket onderhouden, beveiligd, up-to-date gebracht.

Rechtbank van Antwerpen
De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. Deze algemene voorwaarden zijn geldig sinds 1 juli 2010